реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Informatika_pascal

Informatika_pascal

Наманган мущандислик-педагогика институти

«Информатика ва ахборотлар технологияси»

кафедраси

«Алгоритмик тиллар ва дастурлаш» фанидан тайёрланган ушбу маърузалар матни 5521900 «Информатика ва ахборотлар технологияси» техник ва 5140900 «Информатика ва ахборотлар технологияси» касбий таълим йыналишлари быйича таълим олаётган кундузги, сирт=и ва махсус сирт=и былим талабалари учун мылжалланган былиб, НамМПИ илмий кенгашида тасди=ланган наъмунавий ы=ув дастури асосида тузилди. Маърузалар матнида математик моделлаштириш, масалани ЭЩМда ечиш бос=ичлари, алгоритмлар назарияси, алгоритмик тилларнинг умумий тавсифи, Турбо-Паскал тилининг асосий тушунчалари, операторлари, Турбо-Паскал мухити билан ишлаш ва унинг =ышимча имкониятлар берувчи модуллари ща=ида маълумотлар келтирилган.

Мазкур маъруза матнинг биринчи нашири «Маърифат» газетасининг 13.01.2001 йилдаги сонида ОЫМТВнинг таълим жараёнида самарали фойдаланилаётган маъруза матнлари рыйхатидан ырин олган. Маърузалар матнидан Паскал тилини муста=ил ырганувчилар, касб-хунар коллежлари ва академик-лицейларнинг талабалари щамда ы=итувчилари фойдаланишлари мумкин.

Муаллифлар: - «Информатика ва АТ» кафедрасининг мудири,

доцент С. С. Ирис=улов;

- ТошДТУ =ошидаги ОИПИнинг кафедра мудири,

доцент С. /уломов;

- «Информатика ва АТ» кафедрасининг ассистенти

М. Атаханов.

Та=ризчилар: - НамДУнинг «Информатика» кафедраси мудири,

доцент А. Имомов;

- НамМПИ «Чизма геометрия ва мущандислик

графикаси» кафедрасининг доценти

Ш. Абдуращмонов.

Таклиф ва мулохазаларни щисобга олиб, маърузалар матнининг =айта ишланиб тылдирилган холи «Информатика ва ахборотлар технологияси» кафедрасининг 2003 йил 12 март № 5-сонли йи\\\\илишида мущокама =илинган ва маъ=улланган.

Маърузалар матни институт ы=ув-услубий кенгашининг 3-сонли

йи\\\\илишида кыриб чи=илган ва чоп этишга

тавсия этилган (рыйхат ра=ами №41)

«Жащон цивилизациясига дахлдор былган энг замонавий илмларни эгалламай туриб, мамалакат тара==иётини таъминлаш =ийин»

Ислом Каримов

Сыз боши

Инсоният тарихининг кып асрлик тажрибаси эзгу \\\\оялардан ва со\\\\лом мафкурадан мащрум бирон-бир жамиятнинг узо==а бора олмаслигини кырсатди. Шу боис, муста=иллик туфайли мамлакатимиз ыз олдига озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон щаёт барпо этиш, ривожланган мамлакатлар =аторидан ырин олиш, демократик жамият =уриш каби эзгу ма=садларни =ыйди.

Бу эса келажагимизни я==ол тасаввур этиш, жамиятимизнинг ижтимоий-маънавий пойдеворини мустащкамлаш эщтиёжини ту\\\\диради. Демак, галдаги энг асосий вазифа: ёш авлодни Ватан равна=и, юрт тинчлиги, хал= фаровонлиги каби олижаноб туй\\\\улар рущида тарбиялаш, юксак фазилатларга эга, эзгу \\\\оялар билан =уролланган комил инсонларни вояга етказиш, жащон андозаларига мос, кучли билимли, ра=обатбардош кадрлар тайёрлашдир.

«Жащон цивилизациясига дахлдор былган энг замонавий илмларни эгалламай туриб, мамалакат тара==иётини таъминлаш =ийин», - деган эдилар президентимиз И. Каримов. Ызбекистоннинг и=тисодий ва ижтимоий сощаларда ю=ори натижаларга эришиши, жащон и=тисодий тизимида тыла=онли шериклик ырнини эгаллай бориши, инсон фаолиятининг барча жабщаларида замонавий ахборот технологияларидан ю=ори даражада фойдаланишнинг кыламлари =андай былишига щамда бу технологиялар ижтимоий мещнат самарадорлигини ошишида =андай рол ыйнашига бо\\\\ли=.

Президентимиз Ислом Каримовнинг кып йиллик изланишлари, асарларидаги фикр-мулощазаларига таяниб яратилган «Миллий исти=лол \\\\ояси: асосий тушунча ва тамойиллар» номли рисолада таълим-тарбия жараёнининг ихтиёрий бос=ичида амал =илиш лозим былган =уйидаги мезон ва талаблар келтирилган:

- ы=ув маш\\\\улотларини олиб боришда талабаларнинг ёши, тафаккури, дунё=араши ва =изи=ишларини щисобга олиш;

- таълим-тарбиянинг ил\\\\ор, таъсирчан воситаларидан, замонавий ы=итиш технологияси имкониятларидан кенг фойдаланиш;

- айрим тушунчаларни щаддан зиёд соддалаштириш, таълимнинг эскича услуб ва тамойилларини =ыллаш натижасида фаннинг =адрсизланишига йыл =ыймаслик;

- таълим жараёнида тазйи= ытказмасдан маърифий асосда иш тутиш, ёшларнинг муста=ил ва эркин фикрлаш, бащс-мунозара юритиш кыникмаларини оширишга эътибор =аратиш;

- ы=итувчи ва тингловчилар орасида ызаро щамфикрлик ва щамкорлик мущитини шакллантириш, мавзунинг тушунча ва тамойилларини шарщлашда щаётий мисоллар, бугунги дунёда рый бераётган во=еалар тащлилидан, матбуот материалларидан кенг фойдаланиш;

- ёшларда \\\\оялар, ыз маъно-мощиятига кыра бунёдкор ёки вайронкор былиши ща=идаги щаётий ва ща==оний тасаввурларни шакллантириш;

- миллий исти=лол \\\\оясининг инсонпарварлик мощиятини кырсатиш асосида муста=иллик биз учун энг олий =адрият, уни асраб-авайлаш эса щар биримизнинг му=аддас бурчимиз эканини талабаларнинг =алби ва онгига сингдириш.

Ю=орида айтилган мезон ва талабларга риоя =илган холда Республикамизда, замонавий щисоблаш техникаси воситаларидан самарали фойдаланишни уддалай оладиган, замонавий компьютерлардан амалий иш фаолиятида кенг фойдалана оладиган етук кадрлар тайёрлаш долзарб вазифалардан щисобланади. Шунинг учун, кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг иккинчи бос=ичида ю=ори малака, ра=обатбардош кадрлар тайёрлаш учун сифатли, жащон андозаларига мос дарсликлар, ы=ув =ылланмалари ва маъруза матнларини тайёрлаб, чоп эттириш масаласига жуда катта эътибор берилган.

Мазкур маърузалар матни щам давлатимиз ча=ири\\\\ига муносиб жавоб сифатида ва узо= йиллик педагогик фаолиятимизнинг махсули тарзида яратилди.

Маърузалар матни 5521900 - «Информатика ва ахборотлар технологияси» таълим йыналиши быйича наъмунавий ы=ув режаси ва давлат таълим стандартлари асосида ы=итиладиган «Алгоритмик тиллар ва дастурлаш» фани быйича ёзилди. Бу маърузалар матнидан 5140900 касб таълими («Информатика ва ахборотлар технологияси») таълим йыналишида тащсил олаётган талабалар, паскал тилини муста=ил ырганувчилар, фан ы=итувчилари, касб-хунар коллежлари ва академик-лицейларнинг талабалари фойдаланишлари мумкин.

Маърузалар матни 36 соатлик маъруза дарсларига мылжалланган былиб, щар бир маъруза быйича режа, назарий ва амалий маълумотлар щамда назарий саволлар ва таянч иборалар берилган.

Муаллифлар

1-маъруза: Математик моделлаштиришнинг асосий тушунчалари, масалаларни ЭЩМда ечиш бос=ичлари ва алгоритмлар назарияси.

Режа:

1. Кириш;

2. Математик модел тушунчаси;

3. Стацион ва ностацион моделлар;

4. Параметрлари тыпланган ва тар=о= моделлар;

5. Масалани ЭЩМда ечиш бос=ичлари;

6. Алгоритм тушунчаси ва унинг вазифаси;

7. Алгоритмни ифодалаш усуллари, унинг хоссалари ва унга =ыйиладиган талаблар.

1. Кириш

+адим замонлардан бери инсон ыз имкониятларини кенгайтиришга щаракат =илиб, турли мещнат =уролларини яратиб келган. Масалан, узо=ни кыролмасликни микроскоп, телескоп, радиолокатор каби буюмларни яратиш билан =оплаган былса, бир-бирига маълумотлар узатишдаги чекланган имкониятларини телефон, радио ва телевидения щисобига кенгайтирмо=да. Электрон щисоблаш машиналарининг яратилиши ва уларнинг кескин ривожланиб бориши инсон онгининг имкониятларини тылдирибгина =олмай, унинг турли-туман маълумотларни тащлил =илиш ва ызининг иш фаолиятида учровчи масалалар ечимини =абул =илиш тезлигини щам жадал суръатда ыстиради.

Шундай =илиб, фан ва техниканинг ривожланиши ва ыта мураккаб жараёнларнинг щисоб ишларини сифатли ва тез бажарилишини талаб этаётган бир пайтда,- ю=ори технологияли электрон щисоблаш машиналарининг ишлаб чи=илиши табиий бир щолдир. XXI аср – компьютерлаштириш асрида инсоният фаолиятининг барча жабщаларига компьютерлар жадал суръатда кириб бормо=да.

Замонавий компьютерларнинг кыпайиб бориши эса табиий равишда ундан фойдаланувчиларнинг сафини ортиб боришига туртки былади. Одатда компьютердан фойдаланувчилар синфи жуда щам хилма-хилдир. Лекин, умумий =илиб уларни компьютерлардан ыз ишларини бажаришда тайёр программа мащсулоти сифатида фойдаланувчи-операторлар синфи ва улар учун зарур былган программа таъминотларини яратувчи-дастурчилар синфига ажратиш мумкин. Дастурчилар синфини эса ыз навбатида шартли равишда системали ва амалий дастурчилар гурухларига ажратамиз.

Мазкур «Алгритмик тиллар ва дастурлаш» фанидан ёзилган маърузалар матни амалий дастурчилар гурухига тегишли мутахассисларни, институтнинг «Информатика ва ахборотлар технологияси» кафедрасида «Информатика ва АТ» йыналиши быйича таълим олаётган техник бакалаврлар ва касбий таълим быйича мущандис-муаллимларни Турбо-Паскал алгоритмик тилига ыргатиш учун мылжалланган.

2. Математик модел тушунчаси

Электрон щисоблаш машиналари билан бевосита ишлашдан олдин =андай ишларни бажариш кераклигини кыриб чи=айлик. Исталган щаётий, математик ёки физик ва щоказо масала шартларини ифода =илиш дастлабки маълумотлар ва фикрларни тасвирлашдан бошланади ва улар =атъий таърифланган математик ёки физик ва щоказо тушунчалар тилида баён =илинади. Сынгра масалани ечишнинг ма=сади, яъни масалани ечиш натижасида айни нимани ёки нималарни ани=лаш зарурлиги кырсатилади. Масалани ырганиш унинг математик моделини тузишдан бошланади, яъни унинг ызига хос асосий хусусиятлари ажратилади ва улар ыртасидаги математик муносабат ырнатилади. Бош=ача =илиб айтганда, дастлаб ырганилаётган физик щодисанинг мощияти, белгилари, ишлатиладиган кырсаткичлар сызлар ёрдамида батафсил ифода этилади, сынгра физик =онунлар асосида керакли математик тенгламалар келтирилиб чи=арилади. Бу тенгламалар ырганилаётган физик жараён ёки щодисаларнинг математик модели деб аталади. Математик моделни ща=и=ий объектга мослик даражаси амалиётда тажриба ор=али текширилади. Одатда, математик модел =аралаётган объектнинг хусусиятларини айнан, тыла ызида мужассам =илмайди. У щар хил фараз ва чекланишлар асосида тузилгани учун та=рибийлик характерига эга, табиийки унинг асосида олинаётган натижалар щам та=рибий былади. Шунинг учун, тажриба =илиб кыриш ор=али яратилган моделни бащолаш ва лозим былган щолда уни ани=лаштириш имконияти яратилади.

Математик моделнинг ани=лиги, унинг коррект =ыйилганлиги, олинадиган натижаларнинг ишончлилик ва тур\\\\унлик даражасини бащолаш масаласи моделлаштиришнинг асосий масалаларидан биридир.

Математик моделларни шартли равишда =уйидаги турларга ажратиш мумкин.

3. Стационар моделлар ва ностационар моделлар

Бу моделларда =аралаётган жараён ва=т быйича тур\\\\унлашган деб =аралади, яъни математик моделни ифодаловчи тенгламаларда ва=тни ифодаловчи кырсаткичи =атнашмайди. Моделда =атнашувчи кырсаткичлар, параметрларнинг бир =исми ёки барчаси фа=ат фазовий ылчовларга бо\\\\ли= былади. Бундай моделларга мисол =илиб иншоот деворидан ытувчи стационар исси=лик о=ими тенгламаси, =урилиш тысинларининг стационар эгилиши ва буралиши тенгламаларини келтириш мумкин. Стационар моделлар алгебраик тенгламалар, оддий дифференциал тенгламалар ёки уларнинг системаси каби ифодаланади.

Бу моделларда жараён кырсаткичлари ва=тга бо\\\\ли= деб =аралади. Умумий щолда эса, бу кырсаткичлар фазовий ылчовларга щам бо\\\\ли= былиши мумкин. Бундай моделларга =урилиш иншоотларида ностационар исси=лик о=ими тенгламалари, тебраниш жараёнларининг тенгламалари, диффузия тенгламаларини мисол =илиб кырсатиш мумкин. Ностационар жараён ызи ва щосилалари ва=тга бо\\\\ли= функция =атнашган дифференциал тенглама ёки шундай тенгламалар системаси, хусусий щосилали дифференциал тенгламалар ёрдамида ёзилади.

4. Параметрлари тыпланган моделлар ва параметрлари тар=о= моделлар

Бундай моделларда жараён кырсаткичлари фазовий ылчовлар быйича ырнатилади. Натижада модел кырсаткичлари фа=ат ва=тга бо\\\\ли= былади. Бу жищатдан параметрлари тыпланган моделлар фазовий ылчовга бо\\\\ли= былмаган ностационар моделларга ыхшашдир. Моделлар чизи=ли ва чизи=ли былмаган алгебраик, чизи=сиз тенгламалар, ва=т быйича щосилалар =атнашувчи оддий дифференциал тенгламалар ёки шундай тенгламалар системаси каби тенгламалар билан ифодаланади.

Бундай моделларда умуман олганда =аралаётган жараён кырсаткичлари щам ва=тга, щам фазовий ылчовларга бо\\\\ли= былади. Моделлар асосан хусусий щосилали дифференциал тенгламалар ёрдамида ифодаланади. Хусусий щолда, моделлар ва=тга бо\\\\ли= былса, улар стационар моделлар билан бир хил былади. Лекин, параметрлари тар=о= моделларнинг мазкур гурущга киритилишида уларда =атнашувчи кырсаткичларнинг фазовий ылчовларга бо\\\\ли=лиги белгиловчи омил былган былса, стационар моделларнинг алощида гурущга бирлаштирилишида асосий омил – улардаги кырсаткичларининг ва=тга бо\\\\ли= эмаслигидир.

Ю=орида келтирилган тавсиф маълум даражада шартлидир. Математик моделларнинг бош=а кыринишдаги тавсифлари щам берилиши мумкин. Масалан, уларни чизи=ли ва чизи=ли былмаган, бир ылчамли ва кып ылчамли каби гурущларга ажратиш мумкин.

Шуни щам таъкидлаш лозимки, щар доим щам =ыйилган масаланинг математик моделини яратиб былавермайди.

5. Масалаларни ЭЩМда ечиш бос=ичлари

Математик модел щар хил воситалар ёрдамида берилиши мумкин. Бу воситалар физик =онуниятлар щамда функционал анализ элементларини ишлатиб дифференциал ва интеграл тенгламалар тузишдан то щисоблаш алгоритми ва ЭЩМ дастурларини ёзишгача былган бос=ичларни ыз ичига олади. Щар хил бос=ич якуний натижасига кыра ызига хос таъсир кырсатади ва улардаги йыл =ыйиладиган хатоликлар олдинги бос=ичлардаги хатоликлар билан щам белгиланади.

Объектнинг математик моделини тузиш, уни ЭЩМда бажариладиган щисоблашлар асосида тащлил =илиш - щисоблаш тажрибаси дейилади. Щисоблаш тажрибасининг умумий схемаси 1-расмда кырсатилган.

Биринчи бос=ичда масаланинг ани= =ыйилиши, берилган ва изланувчи ми=дорлар, объектнинг математик моделини тузиш учун ишлатиш лозим былган бош=а хусусиятлари тасвирланади.

1-расм

Иккинчи бос=ичда физик, механик, кимёвий ва бош=а =онуниятлар асосида математик модель тузилади. У асосан алгебраик, дифференциал, интеграл, интегро-дифференциал ва бош=а турдаги тенгламалардан иборат былади. Уларни тузишда ырганилаётган жараёнга таъсир кырсатувчи омилларнинг барчасини бир ва=тнинг ызида щисобга олиб былмайди, чунки, математик модель жуда мураккаблашиб кетади. Шунинг учун, модель тузишда =аралиётган жараёнга энг кучли таъсир этувчи асосий омилларгина щисобга олинади.

Масаланинг математик модели яратилгандан сынг, уни ечиш усули излана бошланади, яъни, мос тенгламалар ечилиши ва керакли кырсаткичлар ани=ланиши лозим. Айрим холларда масаланинг =ыйилишидан кейин ты\\\\ридан-ты\\\\ри, масалани ечиш усулига щам ытиш керак былади. Бундай масалалар ошкор кыринишдаги математик модел билан ифодаланмаслиги мумкин. Бу бос=ич масалаларни ЭЩМда ечишнинг учинчи бос=ичини ташкил =илади.

Навбатдаги бос=ичда, яъни, тыртинчи бос=ичда, масалани ЭЩМдан фойдаланиб ечиш учун унинг ечиш алгоритми ишлаб чи=илади, щамда шу алгоритм асосида бирор-бир замонавий алгоритмик тилда ЭЩМда ишлатиш учун дастур тузилади. Дастур маълум талаблар асосида тузилади. Масалан, у умумийлик хусусиятига эга былиши керак, яъни, математик моделда ифодаланган масала параметрларининг етарлича катта сощада ызгарувчи =ийматларида дастур ишончли натижа бериши керак. У бир неча муста=ил =исмлар (процедуралар) дан иборат былиши мумкин.

Нищоят масалани ечишнинг якунловчи бешинчи бос=ичида яратилган дастур ЭЩМга киритилади ва созланади щамда олинган натижалар чу=ур тащлил =илиниб, бащоланади. Натижаларни тащлил =илиш, зарур былган щолларда алгоритмни, ечиш усулини ва моделни ани=лаштиришга ёрдам беради, щаттоки масалани ноты\\\\ри =ыйилганлигини щам бащолаб бериши мумкин.

Шундай =илиб, биз масалаларни ЭЩМлар ёрдамида ечиш бос=ичлари билан танишиб чи=дик. Шуни таъкидлаш лозимки, щар доим щам бу бос=ичлар бир-биридан я==ол ажралган щолда былмасдан, бир-бирига =ышилиб кетган былиши щам мумкин.

6. Алгоритм тушунчаси ва унинг вазифаси

Алгоритм сызи ырта асрларда пайдо былиб, буюк ызбек мутафаккири Ал-Хоразмийнинг (783-855) ишлари билан европаликларнинг биринчи бор танишиши билан бо\\\\ли=дир. Бу илмий ишлар уларда жуда чу=ур таасурот =олдириб алгоритм (algoritmi) сызининг келиб чи=ишига сабаб былдики, у Ал-Хоразмий исмининг лотинча айтилишидир.

Алгоритм деганда, берилган масалани ечиш учун маълум тартиб билан бажарилиши керак былган чекли сондаги буйру=лар кетма-кетлигини тушунилади.

Бирор масалани компьютерда ечишда энг мухим ва маъсулиятли ишлардан бири =ыйилган масалани ечиш алгоритмини яратиш былиб, бу жараёнда бажарилиши керак былган хамма былажак буйру=лар кетма-кетлиги ани=ланади. Маълумки, компьютернинг ызи хеч =андай масалани ечмайди, балки программа кыринишида ёзилган алгоритмни бажарувчи щисобланади холос. Шунинг учун, алгоритмда йыл =ыйилган хато хисоблаш жараёнининг ноты\\\\ри бажарилишига олиб келади, бу эса ыз навбатида ечилаётган масаланинг хато натижасига олиб келади.

Бирор сохага тегишли масалани ечиш алгоритмини яратиш, алгоритм тузувчидан шу сохани мукаммал билган холда, =ыйилган масалани чу=ур тащлил =илишни талаб =илади. Бунда масалани ечиш учун керак былган ишларнинг режасини туза билиш мухим ахамиятга эга. Шунингдек, масалани ечишда иштирок етадиган объектларнинг =айсилари бошлан\\\\ич маълумот (масалани ечиш учун зарур былган маълумотлар) ва =айсилари натижалигини ани=лаш, улар ыртасидаги ызаро бо\\\\ланишни ани= ва тыла кырсата билиш лозим.

7. Алгоритмни ифодалаш усуллари, унинг хоссалари ва унга =ыйиладиган талаблар

Масалани ечишнинг алгоритмини турли усуллар билан ифодалаш мумкин:

— сыз билан;

— блок-схемалар шаклида;

— формулалар ор=али;

— алгоритмик тиллар ор=али ва х.з.

Энди бирор усулда тузилган алгоритмнинг айрим хоссалари ва алгоритмга =ыйилган баъзи бир талабларни кыриб чи=айлик:

1. Алгоритм хар доим бир =ийматлидир, яъни уни бир щил бошлан\\\\ич =ийматлар билан кып марта =ыллаш щар доим бир щил натижа беради.

2. Алгоритм биргина масалани ечиш =оидаси былиб =олмай, балки турли-туман бошлан\\\\ич шартлар асосида маълум турдаги масалалар тыпламини ечиш йылидир.

3. Алгоритмни =ыллаш натижасида чекли =адамдан кейин натижага эришамиз ёки натижага эришиш мумкин эмаслиги ща=идаги маълумотга эга быламиз.

Ю=орида келтирилган хоссаларни щар бир ижрочи ызи тузган бирор масаланинг алгоритмидан фойдаланиб текшириб кыриши мумкин. Масалан,

ax2+bx+c=0

квадрат тенгламани ечиш алгоритми учун ю=орида санаб ытилган алгоритмнинг хоссаларини =уйидагича текшириб кыриш мумкин:

- агар квадрат тенгламани ечиш алгоритми бирор усулда яратилган былса, биз ижрочига бу алгоритм =айси масалани ечиш алгоритми эканлигини айтмасдан a,b,c ларнинг ани= =ийматлари учун бажаришни топширсак, у натижага эришади ва бу натижа квадрат тенгламаларнинг ечими былади, Демак, алгоритмни ижро этиш алгоритм яратувчисига бо\\\\ли= эмас;

- худди шунингдек, a,b,c ларга доим бир щил =ийматлар берсак, алгоритм щар доим бир щил натижа беради, яъни тыли=дир;

- яратилган бу алгоритм фа=атгина битта квадрат тенгламанинг ечиш алгоритми былиб =олмай, балки у a,b,c ларнинг мумкин былган барча =ийматлари учун натижа хосил =илади ва шу турдаги барча квадрат тенгламаларнинг ечиш алгоритмидир;

- алгоритмнинг охириги хоссаси ыз-ызидан бажарилади, яъни квадрат тенгламани ечиш албатта чекли =адамда амалга оширилади.

Дастур тузувчи учун ЭЩМнинг иккита асосий параметри энг мухимдир: компьютер хотирасининг хажми ва тезкорлиги. Шунингдек, алгоритм тузувчидан икки нарса талаб =илинади. Биринчидан, у тузган дастур компьютер хотирасидан энг кам жой талаб этисин, иккинчидан, энг кам амаллар бажариб масаланинг натижасига эришсин. Умуман олганда, бу икки талаб бир-бирига =арама-=аршидир, яъни алгоритмнинг ишлаш тезлигини ошириш, алгоритм учун зарур хотирани оширишга олиб келиши мумкин.

Алгоритм тузишда =уйидагиларга амал =илинса, =ыйилган масаланинг натижасини тез ва ты\\\\ри олиш мумкин:

— =ыйилган масалани ты\\\\ри ы=иш ва тушиниб олиш, масаланинг асосий ма=садини ажрата билиш;

— ишга дащлдор =ийинчиликларни ани= кыриш ва орти=ча, масала ечимига катта таъсири былмаган параметрларни йы=ота билиш;

— =ыйилган масалани бир-бирига бо\\\\ли= былмаган муста=ил былакларга ажрата олиш ва улар орасидаги бо\\\\ли=ликни ты\\\\ри ташкил этиш;

— =ыйилган масаланинг ечимини олишда щар бир былак ечимларни тыпламини бир бутун щолга келтириш;

— масала ечимини содда ва тушунарли тилда баён эта олиш.

Назарий саволлар ва таянч иборалар:

1. Алгоритм тушунчаси =андай пайдо былган?

2. Ал-Хоразмийнинг щаёти ва ижоди ща=ида нималарни биласиз?

3. Алгоритм тушунчасига таъриф беринг.

4. Масалани ечиш алгоритмини =андай усуллар билан ифодалаш мумкин?

5. Алгоритмга =ыйиладиган талабларни санаб ытинг.

6. Алгоритмнинг =андай хоссаларини биласиз?

7. Масала ечими алгоритмини тузишда =андай =оидаларга амал =илиш лозим?

8. Чизи=ли алгоритм деб нимага айтилади?

9. Тармо=ланувчи алгоритмни таърифланг ва унга щаётий масалалар келтиринг.

10. Такрорланувчи алгоритмларнинг вазифасини тушунтиринг.

11. Алгоритмларни ифодалашда блок-схемалардан фойдаланишнинг афзалликларини айтиб беринг.

12. Блок-схема элементларини чизиб кырсатинг ва уларнинг вазифаларини айтинг.

13. Чизи=ли тенгламаларни ечиш алгоритмини тузинг.

14. Квадрат тенглама илдизларини ани=лаш алгоритмини ишлаб чи=инг ва уни блок-схемалар ор=али ифодаланг.

15. Хал=а юзини ани=лаш алгоритмини яратинг.

16. Исмингизни ёзишда =атнашган харфлар сонини ани=лаш алгоритмини тузинг ва уларни блок-схемалар ор=али ифодаланг;

17. Масалани ырганиш нимадан бошланади?

18. Математик модел деб нимага айтилади?

19. Стационар мисолларга мисоллар келтиринг.

20. +андай моделлар ностационар моделлар деб аталади?

21. Фа=ат ва=т факторига бо\\\\ли= моделлар =андай моделлар деб аталади?

22. Параметрлари тар=о= моделларни =андай тушунасиз?

23. Масаланинг моделиини доим щам =уриш мумкинми?

24. Щисоблаш тажрибаси деб нимага айтилади?

25. Масалани ЭЩМ ёрдамида ечиш неча бос=ичда амалга оширилади?

26. Тад=и=от объектини танлаш ва масала шартларини ани=лаш бос=ичининг вазифаси нимадан иборат?

27. Математик модел тузиш ва уни асослаш бос=ининг вазифаларини тушунтиринг.

28. Дискрет модел ва щисоблаш алгоритми бос=ичи =андай ишларни ыз ичига олади.

29. Масалани ечишнинг дастур таъминотини яратиш бос=ичининг вазифаларини тушунтиринг.

ОСТАЛЬНУЮ РАБОТУ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ, скачав Zip-файл....


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.