реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Istochniki finansirovanija

Istochniki finansirovanija

Uz??muma finans??anas avoti.

Uz??muma l?dzek?u avotu strukt?ra.

Galven? finansu vad??anas probl?ma ir racion?las l?dzek?u avotu

strukt?ras veido?ana, lai var?tu finans?t vajadz?gos izdevumu apjomus un

nodro?in?tu v?lamo ien?kumu l?meni.

L?dzek?u avotu strukt?ras noteik?ana ir cie?i saist?ta ar uz??muma

dividen?u politiku. Ar to saprotams, ka pa?u l?dzek?u pietiekamas

rentabilit?tes un augsta dividen?u l?me?a sasnieg?ana ir atkar?ga no

l?dzek?u avotu strukt?ras. Tikai pietiekams pa?u l?dzek?u apjoms var

nodro?in?t uz??muma att?st?bu un nostiprin?t t? neatkar?bu, un liecin?t par

akcion?ru uz?em?anos dal?t uz??muma risku un vairot partneru, klientu,

pieg?d?t?ju un kreditoru uztic?bu.

Tie?a kapit?la ieguld??ana uz?emuma strat??isko vajadz?bu

finans??anai ar pa?u l?dzek?iem ir noz?m?gs fakors savstarp?j?s finansu

attiec?b?s tirgus dal?bnieku vid?.

Bet m?s nedr?kstam aizmirst ar? aiz?emto l?dzek?u lomu uz??muma

darb?b?. Aiz??mumi samazina akcion?ru risku, bet saasiana konfliktu

akcian?ru un kreditoru starp?. Savuk?rt akcion?ru un uz??muma vad?bas

starp? ir intere?u konflikts, kur? balst?s uz neviennoz?m?gu attieksmi pret

uz??muma ?pa?umu.

. Uz??muma vad?t?ji ir ieinteres?ti, lai pieaugtu vi?u labkl?j?ba –

algas, privil??ijas utt., bet tas nesaskan?s ar akcion?ru

pamatinteres?m.

. Vad?t?ji, risk?jot ar savu kapit?lu, ir j?t?g?ki pret uz??muma

ien?kumu izmai??m nek? akcion?ri.

. Vad?t?ju redzes loks ierobe?ojas ar vi?u atra?an?s laiku uz??mum?,

t?p?c vi?i dod priek?roku ?termi?a projektiem, nevis uz??muma

ilgtermi?a strat??ijai.

Tom?r tirgus ekonomik? darbojas ?o pretrunu izl?g?anas meh?nisms,

piem?ram audits, uzskaites sist?ma u.c., kas atvieglo akcion?riem uz??muma

darb?nas kontroli.

Akcion?ru un kreditoru konflikta pamat? ir dividen?u politika

uz??mum?. Un ir tr?s galvenie iemesli k?d?? ?ie konflikti past?v:

. Dividen?u palielin??ana uz nesadal?t?s pe??as r??ina samazin?s pa?u

kapit?lu sal?dzin?jum? ar aiz?emto kapit?lu un izrais?s jaunu

kreditoru piesaist??anu vai priek?roc?bu akciju izlaid?. Tas

palielin?s ba??ieru risku un rad?s sava veida aizdevumu devalv?ciju;

. P?r?k augsts uz??muma par?du l?menis izraisa paaugstin?tu ba??ieru

risku. T?d? situ?cij? akcion?ri izv?las visriskant?kos projektus, bet

kreditorus tas neapmierina;

. Ja oblig?ciju emisija ?auj piesaist?t aiz?emtos l?dzek?us ar

investoriem izdev?g?kiem noteikumiem, tad agr?k izlaistaj?m

oblig?cij?m kurss var kristies.

Katrs uz??mums var br?vi r?koties ar sav?m finans?m , bet

neekstrem?los apst?k?os uz??mumam nevajadz?tu piln?b? izsmelt aiz?emto

l?dzklu avotus. Vienm?r ir j?atst?j kred?tu rezerve, lai nepiecie?am?bas

gad?jum? var?tu nosegt l?dzek?u defic?tu ar kred?tu pal?dz?bu.

Lai izveidotu l?dzek?u avotu racion?lu strukt?ru, parasti vad?s p?c

??das nost?dnes: atrast t?du ai?emto l?dzek?u un pa?u kapit?la attiec?bu,

kas nodro?in?tu akcij?m visaust?ko v?rt?bu. Bet tas savuk?rt k??st

iesp?jams tikai augstas uz??muma darb?bas efektivit?tes gad?jum?.

Pa?u un aiz?emtais kapit?ls.

Finans??anas avotus p?c kapit?la ieguld?t?ja tiesisk? st?vok?a var

sadal?t ??di:

. finas??ana ar pa?u kapit?lu

. finans??ana ar aiz?emto kapit?lu.

Pa?u kapit?ls – ja investors ir ieg?d?jies akcijas akciju sabiedr?b?

vai kapit?la da?as sabiedr?b? ar ierobe?otu atbild?bu un k??st par

l?dz?pa?nieku vai ieg?st ?pa?uma ties?bas l?dz ar to ieg?stot

balssties?bas.

Aiz?emtais kapit?ls – ja investors kredit? k?du uz??mumu, vi?? ieg?st

ties?bas uz finansu saist?b?m, bet neieg?st balssties?bas ?aj? uz??mum?.

T?tad viss kapit?ls, kuru uz??mum? iegulda investori – ?pa?nieki,

pieder pie pa?u kapit?la. ?is kapit?ls uz?emum? tiek veidots ne tikai no

?pa?nieku ieguld?jumiem, bet ar? no uz??muma pe??as atskait?jumiem, uz

pa?finans??an?s r??ina.

Parasti nav iesp?jams ?oti prec?zi noteikt pa?u kapit?la lielumu

uz??mum?, jo ?is lielums apr??inos izsaka starp?bu starp visu uz??muma

akt?vu kopsummu un par?du summu kreditoriem (saist?b?m).

Pa?u kapit?la avoti uz??mum? ir ??di :

. stat?tkapit?ls (l?dzek?i no akciju p?rdo?anas un dal?bnieku

da?as iemaksas);

. uz??mum? uzkr?t?s rezerves;

. citas juridisko un fizisko personu iemaksas (m?r?a finans?jums,

ziedojumi, labdar?bas iemaksas u.c.).

Galvenais uz??muma finas??anas avots ir pa?u kapit?ls. T? strukt?ra

par?d?ta ?aj? sh?m?:

Pamatkapit?ls (sat?tkapit?ls) ir l?dzek?u summa, kuru iemaks?

?pa?nieki uz??m?jdarb?bas veik?anai. Pamatkapit?la saturs ir atkar?gs no

organizatorisk?s formas, piem?ram:

. valsts uz??mum? – ?pa?uma v?rt?ba, kuru valsts ir pie???rusi

uz??muma apsaimnieko?anai;

. SIA – dal?bnieku ieguld?t? summa;

. A/s – visu akciju tipu kop?j? nomin?l? v?rt?ba.

Dibinot uz??mumu, pamatkap?t?l? var ietipt gan naudas summas,

gan materi?li, gan ma??nas, ?kas, k? ar? nemateri?lie ieguld?jumi un

intelektu?lais potenci?ls. Pamatkapit?la veido?ana var notikt ar? ar

papildu l?dzk?u avotiu pal?dz?bu.

Aiz?emt? kapit?la avoti:

. Banku aizdevumi;

. Aiz?emtie l?dzk?i;

. Par?di pieg?d?t?jiem;

. L?dzek?i no v?rtspap?ru p?rdo?anas u.c.

Aiz?emt? un pa?u kapit?la l?dzek?u avotu principi?laj?m at??ir?b?m ir

juridisks pamats. Uz??muma likvid?cijas gad?jum? t? ?pa?niekam ir ties?bas

uz to uz??muma ?pa?uma da?u, kura paliek p?c nor??in?san?s ar tre?aj?m

peson?m.

Svar?g?k?s at??ir?bas starp pa?u un aiz?emto kapit?lu:

|Paz?mes |Pa?u kapit?ls |Aiz?emtais kapit?ls |

|Atbild?ba |Nes atbild?bu par |Nenes atbild?bu par |

| |garant?taj?m |uz??muma garant?taj?m|

| |saist?b?m, vismaz |saist?b?m, bankrota |

| |iemaks?to da?u |gad?jum? apmierina |

| |v?rt?b? |kreditorus no |

| | |konkursa masas |

|Kapit?la efektivit?te|Atkar?b? no dot? |J?maks? p?c noteiktas|

| |uz??muma pe??as vai |procentu likmes |

| |zaud?juma |neatkar?gi no |

| | |uz??muma darba |

| | |rezult?tiem |

|Kapit?la ?pa?nieka |Ties?bas atbilsto?i |Kred?ta apm?r? |

|ties?bas uz ?pa?umu |iemaks?tajai kapit?la| |

|uz??muma likvid?cijas|da?ai | |

|gad?jum? | | |

|Kapit?la atdo?anas |Nav noteikts |Noteikts l?gum? |

|termi?? | | |

|Nodok?u saist?bas |Pe??a apliekama ar |Kred?tu procentu |

| |ien?kuma nodokli |summas (k? izmaksa) |

| | |samazina ar nodokli |

| | |apliekamo da?u |

Finans??anas avotu raksturojums.

Finans??ana – ?aur? noz?m? ir kapit?la nodro?in?jums uz??mum?, tas ir

naudas un materi?lu sag?de ar m?r?i s?kt uz??m?jdarb?bu.

Finans??ana ietver sev? visas uz??m?jdarb?bas procesus un probl?mas,

s?kot no sag?des l?dz pat noietam. Jo visos procesos ir dar??ana ar naudas

pl?smu, kas tie?i saist?ta ar finans??anu.

Atkar?b? no da??diem kapit?la ieguves aspektiem finans??anas avotus

var?tu iedal?t ??di:

> p?c kapit?la dev?ja tiesisk? st?vok?a – pa?u finans?jums un kred?ta

finans?jums;

> p?c kapit?la izcelsmes avota – iek??jie un ?r?jie avoti;

> p?c kapit?la atv?l??anas laika – beztermi?a, ?stermi?a, ilgtermi?a.

Bet princip? ?ie temi?i ir atkar?gi no tautsaimniec?bas nozares un

uz??muma tehnolo?isk? procesa. Par diviem svar?g?kajiem krit?rijiem

finans??anas at??ir?b?s tiek uzskat?ti kreditoru tiesiskais st?voklis un

naudas l?dzek?u ra?an?s veids.

P?c kapit?la izcelsmes finans??anas avoti tiek iedal?ti iek??jos

(uz??muma pa?a l?dzek?i) un ?r?jos avotos (uz ?pa?nieka personisko l?dzek?u

pamata vai aiz??mumiem).

?r?j? finans??ana notiek tajos gad?jumos, kad uz??mum? no ?rpuses

ien?k papildu l?dzek?i, turkl?t ir vienalga, vai ?ie l?dzek?i ien?k no

konkr?t? br?d? eso?iem dibin?t?jiem jeb dal?bniekiem, vai no jauniem

dal?bniekiem (?r?j? pa?finans??ana), vai ar? no uz??muma piesaist?tiem

l?dzek?iem (aiz??mumiem), vai kred?tu veid?.

Iek??j? finans??anas gad?jum? naudas l?dzek?i tiek ieg?ti no pa?a

uz??muma pe??as. T? var b?t nesadal?t? pe??a (iek??j? pa?finans??ana) vai

ilgtermi?a pe??as atskait?jumi, piem?ram, pensiju m?r?iem (rezerves fond?).

Iek??j? finans??ana.

Tirgus ekonomikas apst?k?os pe??a ir atkar?ga no vair?kiem faktoriem,

bet pats svar?g?kais faktors no tiem ir ien?kumu un izmaksu attiec?ba. Bez

tam iesp?jama noteikta pe??as regul??ana, kuru paredz atbilsto?i

normat?vie akti. Pie pe??as regul??anas veidiem pieder:

. pa?trin?ta pamatl?dzek?u amortiz?cija;

. dal?bnieku ieguld?jumu nov?rt??anas k?rt?ba;

. ra?o?anas kr?jumu nov?rt??anas meto?u izv?le;

. banku kred?tu procentu uzskaite, izmantojot aiz?emto kapit?lu

finans??anai;

. atsevi??u izdevumu veidu ieskait??ana realiz?t?s produkcijas

pa?izmaks?.

Pe??as sadale ir uz??muma rezervju veido?anas process, lai apmierin?tu

uz??muma ra?o?anas un soci?l?s sf?ras vajadz?bas un nodro?in?tu uz??m?ju

(akcion?ru) intere?u realiz?ciju. K? sadal?t pe?nu uz??mums izv?las pats,

k?das rezerves un uzkr?jumus atst?t, un k? nodro?in?t uz??muma

konkur?tsp?ju.

Pe??as sadales k?rt?bu uz??mum? regul? speci?li nolikumi, kurus

izstr?d? uz??muma dienesti. K?di ?ie nolikumi ir, tas atkar?gs no uz??muma

organizatoriski tiesisk?s formas, un tos apstiprina uz??m?js vai uz??muma

padome. Pe??a tiek sadal?ta daudzos novirzienos: ra?o?anas att?st?bai,

darbinieku soci?laj?m vajadz?b?m, labdar?bas m?r?iem, akciju sabiedr?b?s -

akciju dividen?u izmaks?m, zin?tniski p?tniecisk?jam darbam, projekt??anas

un tehnolo?iju izstr?des darbiem, jaunu produkcijas veidu ievie?anai

ra?o?an? u.c. vajadz?b?m.

M?r?tiec?ga pe??as sadale ir element?ra racion?las saimnieko?anas

pras?ba jebkur? organizatoriski tiesiskaj? uz??m?jdarb?bas form?.

Rezerves kapit?ls. Jebkur? uz??mum? vienm?r ir vajadz?gs rezerves

kapit?ls, kuru var?tu izmantot iepriek? neparadz?tu izdevumu, vai zaud?jumu

ra?an?s rezult?t?. Likum? "Par akciju sabiedr?b?m" ir noteikts,

Finans??ana ir ?oti svar?gs posms visos uz??mumos, jo ?is posms

sasaista kop? visus p?r?jos uz??muma posmus. Lai uz??mums darbotos p?c

iesp?jas rentabl?k, uz??mum? ir vajadz?gs labs finansists. Paties?b? no ??

posma ir atkar?ga pe??a un zaud?jumi, k? ar? turpm?k? uz??muma darb?ba,

vi?a konkur?tsp?ja. Bet pats galvenais ir izv?l?ties izdev?g?kos

finans??anas avotus, jo ne vienm?r l?t?kais finans??anas veids ir

izdev?g?kais.

-----------------------

Uz??muma pa?u kapit?ls

?pa?nieku ieguld?tais kapit?ls

Pamatkapit?ls

Dividendes

Uz??mum? uzkr?t?s rezerves

Rezerves kapit?ls

Nesadal?t? pe??a

Citas juridisko un fizisko personu iemaksas

M?r?a finans??ana

Ziedojumu un labdar?bas iemaksas

Finans??anas avoti

P?c kapit?la izcelsmes avota

P?c kapit?la dev?ja tiesisk? st?vok?a

P?c kapit?la atv?l??anas termi?a

Iek??j? finans??ana

?r?j? finans??ana

Finans?jums ar pa?u kapit?lu

Finans?jums ar aiz?emto kapit?lu

Bez termi?a

Ar termi?u

Finans??ana no uz??muma pe??as

L?dzdal?bas finans?jums

No uz??muma pe??as

Akciju emisija

?stermi?a – l?dz 1 gadam

Dibin?t?ju iemaksas un akciju emisija

Pieg?d?t?ju kred?ti

Vekse?u par?di

No aiz?emt? kapit?la, kreditoriem

Ilgtermi?a – vair?k par 1 gadu

Uz??muma pe??as uzkr?jumi

Banku kred?ti

No dibin?t?ju iemaks?m

L?zings

Kombin?t? finans??ana


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.