реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Валютные риски

Валютные риски

ЗМІСТ

ВСТУП 2

1 ПОНЯТТЯ І ВИДИ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ 3

1.1 Поняття, проблеми, причини виникнення валютних ризиків. 3

1.2 Характеристика валютних ризиків 4

Операційний валютний ризик 5

Трансляційний валютний ризик 7

Економічний валютний ризик 8

Прихований ризик 9

2 СТРАТЕГІЇ менеджменту РИЗИКу 10

2.1 Хеджування валютного ризику. 10

2.2 Захисні обмовки 122

2.3 Стратегії управління валютним ризиком за допомогою строкових угод 15

2.3.1 Форвардні угоди 175

2.3.2 Валютні ф’ючерси 19

2.3.3 Роль валютних опціонів у хеджуванні ризику Ошибка! Закладка не

определена.

2.4 Страхування ризику за допомогою угод "своп" 203

2.5 Інші види захисту від валютного ризику 24

ВИСНОВОК 256

ЛІТЕРАТУРА 28

ВСТУП

У світовій практиці з метою запобігання валютним ризикам

використовується широкий спектр методів і засобів під назвою «хеджування

валютних ризиків». Найбільш поширеними і часто вживаними серед них є

валютні ф'ючерси, валютні опціони, «свопи» та форвардні угоди. Ці

інструменти валютного ринку з'явилися в 70—80-х рр. XX ст. і набули

широкого практичного використання. Причому, якщо спочатку їх запровадження

це були дво-, тристоронні угоди (підприємство, банк, біржа) на поставку

реальних валютних активів, то з часом система хеджування охопила весь

валютний ринок. І сьогодні у разі застосування тих чи тих методів

хеджування безпосередня купівля (продаж) валюти не є обов'язковим, а само

хеджування перетворилося в систему управління валютними ризиками, яка

охоплює всі сегменти валютного ринку і є запорукою стабільності як

національних, так і міжнародних фінансових ринків.

Якщо говорити про український ринок, то сьогодні вже можна

стверджувати, що в 1997 р. на даному ринку було закладено підвалини

діяльності термінового ринку, на які спирається система управління

валютними ризиками.

Продовження процесу економічних перетворень, інтеграція України в

світову економічну систему, вихід на міжнародні фінансові ринки,

вдосконалення валютного законодавства і нормативні бази сприяли тому, що

розвиток валютного ринку в останні роки характеризувався:

— збільшенням обсягів операцій з іноземною валютою у всіх сегментах;

— вдосконаленням його структури і спрямованості на вирішення конкретних

економічних і фінансових проблем суб'єктів господарювання і держави в

цілому;

— розширенням переліку валют, за якими проводилися операції на

валютному ринку;

— відсутністю різких коливань валютних курсів;

— вдосконаленням законодавчої та нормативної бази діяльності суб'єктів

валютного ринку;

— впровадженням нових видів валютних операцій та форм розрахунків;

— врегулюванням діяльності нерезидентів на українському ринку тощо.

Вдосконалення валютного ринку, розвиток його міжбанківського сектора,

зростання обсягів експортно-імпортних операцій, розширення на українському

ринку діяльності нерезидентів, збільшення обсягів іноземного інвестування

досить гостро поставили проблеми підвищення рівня ризику операцій з

іноземною валютою.

Таким чином тема валютні ризики є досить актуальною в умовах

сьогодення. В даній роботі хочу висвітлити проблему валютних ризиків

взагалі, методи і засоби запобігання валютним ризикам, також висвітлити

вітчизняний досвід і його перспективи.

1 ПОНЯТТЯ І ВИДИ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ

1.1 Поняття, проблеми, причини виникнення валютних ризиків.

Проблема валютного ризику в економічній теорії та практиці вперше

постала наприкінці 70-х років XX століття після підписання країнами —

членами Міжнародного валютного фонду Ямайської угоди (Кінгстон, Ямайка,

1976 р.), відповідно до якої було офіційно визнано демонетизацію золота,

скасовано його офіційну ціну і золотий паритет, введено міжнародну

розрахункову одиницю СДР (спеціальні права запозичення), яка мала стати

основою визначення валютних курсів національних валют, і введено режим

вільного курсоутворення на базі «плаваючих» валютних курсів — флоатинг.

Найбільшої гостроти проблема валютного ризику набула у 80-х рр. і

залишається актуальною на перспективу. Це пов'язано з різким зростанням

обсягів міжнародних торговельних і фінансових операцій, непрогнозованими

коливаннями валютних курсів, зростанням обсягів валютних спекуляцій, що

спричиняє різке збільшення залежності кінцевих фінансових результатів

діяльності підприємств і фінансово-кредитних установ від валютного

ризику.[1]

Головним чинником валютних ризиків є коротко- та довгострокові

коливання обмінних курсів, що залежать від попиту й пропозиції валюти на

національних і міжнародних валютних ринках. У довгостроковому періоді

визначальну роль відіграє загальний економічний стан країни, рівень

виробництва, збалансованість основних макроекономічних пропорцій, обсяги

зовнішньої торгівлі тощо, а в короткостроковому — збалансованість окремих

ринків і загальний стан ринкового й конкурентного середовища. Коливання

кількісних показників окремих чинників та їх певне співвідношення

відіграють вирішальну роль у змінах валютних курсів, а тому можуть мати

суттєвий вплив на характер виникнення і рівень валютного ризику.

Серед довгострокових чинників коливань валютних курсів передусім

необхідно виокремити такі:

— загальна економічна ситуація в країні;

— політична ситуація;

— рівень відсоткових ставок;

— рівень інфляції;

— стан платіжного балансу;

— система валютного регулювання та ін.

Короткострокові зміни валютних курсів є наслідком постійних щоденних

коливань, зумовлених частою зміною попиту і пропозиції на ту чи ту валюту.

Оскільки обсяги зовнішньоекономічних операцій, у тому числі й торговельних,

постійно зростають, а світовий валютний ринок функціонує цілодобово, такі

тимчасові коливання є неминучими, що стає постійним джерелом валютного

ризику. Крім того, підприємства та банки, що працюють на валютному ринку,

можуть потерпати і від цілеспрямованих валютних спекуляцій, досвід яких має

вже й Україна. Тому визначення характеру і розмірів валютних ризиків і

запобігання їм стає однією з досить актуальних проблем здійснення експортно-

імпортних операцій та міжнародних фінансових розрахунків.

Під валютним ризиком розуміють можливість грошових утрат суб'єктів

валютного ринку через коливання валютних курсів. Під суто економічним кутом

зору такий ризик є наслідком незбалансованості активів і пасивів щодо

кожної з валют за термінами і сумами.

За час існування системи вільного курсоутворення сформовані певні

закономірності динаміки валютних курсів, що завдяки впливу на відсоткові

ставки, спрямованість експортно-імпортних потоків, конкурентоспроможність

товарів на зовнішніх ринках, умови перетікання капіталів тощо призводять до

певних економічних наслідків.

З погляду практики виникнення валютного ризику пов'язано зі станом

валютної позиції, тобто співвідношенням між вимогами й зобов'язаннями щодо

іноземної валюти. У разі закритої валютної позиції, тобто коли вимоги й

зобов'язання збігаються, ризик зведено до мінімуму. Коли ж валютна позиція

відкрита, суми вимог і зобов'язань не збігаються, через що й виникає

валютний ризик. У такому разі банкові доведеться в майбутньому купувати

валюту за новим курсом і продавати за старим. Якщо за відкритої валютної

позиції сума валютних зобов'язань банку перевищує суму вимог, то це буде

коротка валютна позиція, якщо ж навпаки, — довга. Збитки виникають тоді,

коли доводиться відповідно до раніше укладеної угоди продавати валюту за

курсом, нижчим від поточного, а купувати (прийняти раніше куплену валюту)

за курсом, вищим від нього.

1.2 Характеристика валютних ризиків

За характером і місцем виникнення валютні ризики поділяють на:

— операційні;

— трансляційні (бухгалтерські);

— економічні.

Операційний валютний ризик

Цей ризик можна визначити як можливість недоотримання прибутку або

понесення збитків в результаті безпосереднього впливу змін обмінного курсу

на очікувані потоки коштів. Експортер, який одержує іноземну валюту за

проданий товар, програє від зниження курсу іноземної валюти відносно

національної, тоді як імпортер, що здійснює оплату в іноземній валюті,

програє від підвищення курсу іноземної валюти відносно національної.

Невизначеність вартості експорту в національній валюті, якщо рахунок-

фактура на нього оформляється в іноземній валюті, може стримувати експорт,

тому що виникають сумніви в тому, що експортовані товари в кінцевому

результаті можна буде реалізувати з прибутком. Невизначеність вартості

імпорту в національній валюті, ціна на який встановлена в іноземній валюті,

збільшує ризик втрат від імпорту, тому що в перерахунку на національну

валюту ціна може виявитися неконкурентною. Таким чином, невизначеність

обмінного курсу може перешкоджати міжнародній торгівлі.

Може показатися, що невизначеність прибутковості експортних операцій,

коли товари оцінюються в іноземній валюті, можна запобігти, якщо призначити

ціну в базовій національній валюті компанії-експортера. Проте це лише

перенесе валютний ризик на імпортера, що згодом віддасть перевагу мати

справу з постачальниками, готовими оформляти рахунки-фактури у валюті

країни-імпортера. Крім того, знецінення іноземної валюти, які підривають

прибутки від експорту товарів у перерахунку на національну валюту,

супроводжується підвищенням курсу національної валюти і призводить до

зростання ціни експорту в іноземній валюті, що знижує його

конкурентноздатність. Особливо руйнівний ефект буде в умовах попиту,

чутливого до зміни ціни. Описана проблема добре знайома експортерам

автомашин, текстильних виробів і алкогольних напоїв.

Прикладом нестабільності розміру обсягу продажу може служити ситуація,

коли компанія бере участь у тендері (торгах) за контракт. Компанія повинна

усвідомлювати, що тендер у національній валюті може поставити її в

невигідне конкурентне положення, а тендер в іноземній валюті може

спричинити за собою валютний ризик (у залежності від результату тендера).

Успіх у тендері пов'язаний з валютним ризиком, а невдача - ні. Це створює

певні проблеми, і надалі буде показано, що найбільш ефективний захист від

подібних ризиків можуть забезпечити валютні опціони.

Успіх у тендері має наслідком посилення ступеня схильності компанії

валютному ризику. Багато машинобудівних підрядних фірм працюють на

Ближньому Сході по контрактних цінах у доларах США, тоді як їхні витрати

оцінюються в іншій валюті. Ці фірми виявилися вразливими для ризику збитків

від падіння курсу долару і зіткнулися з необхідністю застрахувати себе на

випадок, якщо тенденція до ослаблення долара збережеться протягом тривалого

періоду.

Тендер в іноземній валюті може розглядатися як джерело умовного

операційного валютного ризику. Дуже часто ризик, пов'язаний за участю в

тендері, вважається різновидом економічного валютного ризику, особливо якщо

під ним розуміється весь залишковий ризик, який важко однозначно визначити

або як операційний, або як трансляційний. Цей вид ризику можна визначити як

"умовний операційний валютний ризик".

Імпортери, які одержують рахунки-фактури в іноземній валюті, також

стикаються з невизначеністю при оцінці вартості імпорту в національній

валюті. Для них це стає особливо проблематичним у випадку чутливості збуту

до цінових змін, тоді коли, приміром, їхніми конкурентами являються

внутрішні виробники, які не відчувають впливу змін обмінних курсів, або

імпортери, які одержують рахунки-фактури в іноземній валюті, курс якої

змінюється в сприятливому напрямку. Що стосується товарів, виготовлених за

новітніми технологіями, то звичайно в якості їхніх постачальників

виступають або США, або Японія. Розходження в змінах курсу долара й ієни

стосовно фунту стерлінгів впливають на відносну конкурентноздатність (ціну)

американського і японського обладнання.

Сама складна в теоретичному плані проблема виникає у зв'язку з датою

виникнення операційного валютного ризику. Один із варіантів - вважати її

датою виписки рахунку-фактури. Але як тоді бути з замовленнями, на котрі ще

не оформлений рахунок-фактура? Якщо експортер одержав замовлення, накладна

на яке буде виписана в іноземній валюті, то ризик існує з моменту

реєстрації замовлення, якщо ціна в іноземній валюті визначається в момент

одержання замовлення. [2]

Завдання визначення операційного ризику може вимагати оцінки ситуації,

коли ціна угоди встановлена в одній валюті, а оплата буде проводитися в

інший. Можуть виникнути сумніви щодо валюти, схильної до ризику: це валюта

ціни або валюта платежу? Відповідь - це валюта ціни. Підвищення курсу

валюти платежу стосовно базової валюти не супроводжується відповідним

зростанням курсу валюти ціни щодо базової валюти. Більш висока вартість

покупки одиниці валюти платежу (наприклад, одного долара) буде

компенсуватися меншим числом одиниць (тобто доларів), які відповідають

вартості товарів або послуг з угоди, вираженої у валюті ціни.

Трансляційний валютний ризик

Цей ризик відомий також як розрахунковий, або балансовий, ризик. Його

джерелом є можливість невідповідності між активами і пасивами, вираженими у

валютах різних країн. Наприклад, якщо британська компанія має дочірню філію

в США, то в неї є активи, вартість яких виражена в доларах США. Якщо в

британської компанії немає достатніх пасивів у доларах США, які компенсують

вартість цих активів, то компанія схильна до ризику. Знецінення долара США

щодо фунта стерлінгів призведе до зменшення балансової оцінки вартості

активів дочірньої фірми, тому що балансовий звіт материнської компанії буде

виражатися у фунтах стерлінгів. Аналогічно, компанія з чистими пасивами в

іноземній валюті буде схильна до ризику у випадку підвищення курсу цієї

валюти. Наприклад, компанія взяла кредит у швейцарських франках, тому що у

Швейцарії були низькі процентні ставки, а потім обміняла франки на фунти

стерлінгів для фінансування проекту в Сполученому Королівстві. Балансовий

звіт покаже збільшення вартості пасивів у фунтах стерлінгів у випадку, якщо

курс швейцарського франка стосовно фунта стерлінгів зросте.

Важливо дати відповідь на питання, наскільки серйозну погрозу

представляє трансляційний ризик. Якщо компанія вважає, що він не має

особливого значення, то тоді немає необхідності хеджувати такий ризик. На

підтримку цієї точки зору можна сказати, що відбиток у балансовому звіті

змін активів і пасивів при їхній оцінці в базовій валюті є всього лише

бухгалтерською процедурою, яка не має суттєвого значення. Той факт, що

вартість активів дочірньої компанії в США, виражена у фунтах стерлінгів,

коливається разом із рухом обмінного курсу долара США до фунта стерлінгів,

може ніяк не вплинути на основну діяльність або прибутковість (у доларах

США) дочірньої компанії. Тому витрати на хеджування трансляційного ризику

можуть вважатися безглуздими, тому що фактично не існує ризику втрат від

коливань курсу. Ця точка зору виправдана, якщо зміни курсу розглядаються як

відхилення від відносно стабільного курсу. Проте якщо існує визначена

тенденція зміни курсу, то сама ця тенденція може виявитися суттєвою, хоч

відхилення від курсу в ту або іншу сторону можуть і не мати значення.

Тенденція до зниження вартості долара США щодо фунта стерлінгів у

довгостроковій перспективі могла б мати суттєву значимість для материнської

компанії. Навіть якби знецінення долара і не мало наслідків для діяльності

дочірньої фірми, майбутні надходження прибутку у фунтах стерлінгів від

дочірньої в материнську компанію зменшилися б, і було б правильним

відобразити таке зменшення в балансовому звіті материнської компанії при

оцінці активів дочірньої філії. Таке зменшення вартості активів дочірньої

компанії у фунтах стерлінгів вже мало б суттєве значення для материнської

компанії, і в цьому випадку виникнуло би питання про необхідність певних

заходів для хеджування валютного ризику.

Ігнорування відхилень обмінного курсу в ту або іншу сторону від

постійного в цілому курсу в довгостроковій перспективі цілком виправдано

для активів, наприклад, дочірніх компаній, оскільки подібні активи носять

довгостроковий і навіть безстроковий характер. Для активів

короткострокового характеру виникає проблема з термінами їхнього погашення,

тому що ці терміни можуть співпасти з періодом, коли буде особливо

несприятливий рівень обмінного курсу. Подібному ризику схильні боргові

зобов'язання компаній, виражені в іноземній валюті. Боргові цінні папери

можуть мати термін погашення без права його продовження. Навіть якщо

обмінний курс фунта стерлінгів до долара просто коливається в межах

постійного рівня (при розгляді його на тривалому відрізку часу), для

британського позичальника американських доларів ситуація виявиться дуже

несприятливою, якщо термін погашення наступить у момент, коли курс долара

стосовно фунта стерлінгів буде особливо високим. Активи і пасиви, які не

можна розглядати як безстрокові, особливо якщо умови і терміни погашення не

є гнучкими, створюють можливість валютного ризику, який є суттєвим для

компанії. З цієї причини в даному випадку необхідно з усією серйозністю

поставитися до хеджування трансляційних валютних ризиків.

Економічний валютний ризик

Економічний ризик визначається як можливість несприятливого впливу змін

обмінного курсу на економічне положення компанії, наприклад, можливість

зменшення обсягу товарообігу або зміни цін компанії на фактори виробництва

і готової продукції в порівнянні з іншими цінами на внутрішньому ринку.

Ризик може виникати внаслідок зміни гостроти конкурентної боротьби, як з

боку виробників аналогічних товарів, так і з боку виробників іншої

продукції, а також зміни схильності споживачів певній торговій марці. Вплив

можуть мати й інші джерела, наприклад, реакція уряду на зміну обмінного

курсу або стримування зростання заробітної плати в результаті інфляції,

викликаної знеціненням валюти. [3]

У найменшому ступені економічному ризику підлягають компанії, які

платять витрати тільки в національній валюті, не мають альтернативних

джерел факторів виробництва, на які могли б вплинути зміни валютного курсу.

Ці компанії реалізують продукцію тільки всередині країни і не зустрічають

конкуренції з боку товарів, ціни на які можуть стати більш виграшними в

результаті сприятливої зміни курсу. Проте навіть такі компанії не цілком

захищені, тому що зміни обмінного курсу можуть мати наслідки, яких не зможе

уникнути жодна фірма. Наприклад, курс фунта стерлінгів, який знижується

може призвести до підвищення процентних ставок, що, у свою чергу, знизить

загальний рівень споживчих витрат на внутрішньому ринку і збільшить

витрати, пов'язані з погашенням боргових зобов'язань.

Коливання обмінних курсів можуть вплинути на ступінь конкуренції з боку

інших виробників, впливаючи на структуру їхніх витрат або на їхні продажні

ціни, виражені в національній валюті. Компанія, яка продає винятково на

внутрішньому ринку, з витратами, оплачуваними тільки в національній валюті,

постраждає від підвищення курсу внутрішньої валюти, оскільки конкурентні

імпортні товари будуть більш дешевими, так само як і товари внутрішніх

виробників-конкурентів, витрати яких сплачуються частково в іноземній

валюті.

Зміни вартості валюти країни можуть мати додаткову значимість для

компанії, яка розмістила свою філію в цій країні з метою забезпечення

дешевого джерела постачань або на свій внутрішній ринок, або на ринки інших

країн-споживачів. Наприклад, японський виробник автомашин, який побудував

завод у Сполученому Королівстві для випуску машин за конкурентними цінами,

не буде радіти підвищенню курсу фунта стерлінгів щодо інших європейських

Страницы: 1, 2, 3


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.