реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Ринок цінних паперів

Ринок цінних паперів

[pic]

Міністерство освіти України

Тернопільська академія народного господарства

кафедра економічної теорії

Курсова робота

на тему:

РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Виконав студент групи МЕз–21

Мелешко О.І.

Науковий керівник

кандидат економічних наук,

доцент Братко С.В

Тернопіль - 1999

ПЛАН

Вступ.

І. Ринок цінних паперів як складова частина інфраструктури ринкової

економіки.

(1. Ринок цінних паперів, його суть і види.

(2. Економічне утримання цінних паперів і їх види.

(3. Організація фондової біржі і біржові операції.

ІІ. Законодавче регулювання ринку цінних паперів.

ІІІ. Ринок цінних паперів на Україні.

(1.Особливості становлення і розвитку ринку цінних паперів на

Україні.

(2. Вплив НБУ на ринок цінних паперів.

(3. Перспективи становлення і розвитку ринку цінних паперів на

Україні.

Висновок.

Список літератури

Вступ

В

же більше шести років існує ринок цінних паперів в Україні, адже ще

зовсім недавно ринок цінних паперів ми бачили тільки з телеекрана життя

Заходу і він здавався абсолютно немислимим в умовах нашої країни. Але

все поступово міняється і ось вже і громадяни України стикаються з цим,

що має великий вплив на найважливіші аспекти життєвого устрою в країнах

з розвиненою ринковою економікою.

Акції, облігації, сертифікати, чеки, векселі і інші цінні папери,

які ще зовсім недавно були новинкою, тепер міцно вкоренилися в наше

життя нарівні з такими звичними словами як "біржа" і "депозитарій".

Цінні папери стали способом вираження особистого або колективного

підприємницького ризику, давно переставши бути об'єктами ритуального

поклоніння, що на жаль вельми часто зустрічалося і зустрічається у нас.

У курсовій роботі будуть розглянуті основні аспекти ринку цінних

паперів в Україні, його структура, основи регулювання, що складають і

його місце в національному господарстві, а також такі нові для ринку

явища як торгівля державними цінними паперами і позабіржовий ринок

цінних паперів

.

Розділ І.Ринок цінних паперів як складова частина інфраструктури

ринкової економіки

(1. Ринок цінних паперів, його суть, види

П

риватизація і акціонування приватної власності, розвиток

підприємництва і кредитних інститутів приводять до поглибленого

розвитку грошових і кредитних відносин. З'являється особливий сектор

господарювання, який пов'язаний з оборотом цінних паперів - фінансовий

ринок.

Фінансовий ринок вимагає не тільки правового регулювання обороту

цінних паперів, але і виникнення організації, яка б забезпечувала цей

оборот. Такою організацією є фондова біржа. Фондова біржа - це

організований і регулярно функціонуючий ринок для купівлі-продажу

цінних паперів, обов'язковий елемент регулювання ринку цінних паперів.

Фінансовий ринок умовно можна розділити на дві частини: ринок

банківських позик і ринок цінних паперів. Ринок цінних паперів доповнює

систему банківського кредиту і взаємодіє з нею. Комерційний банк рідко

видає позики на довгий термін (більше року). Цінні папері надають

можливість отримати гроші на довгий період - на десятиріччя (

облігації) або в безстрокове користування -акції. Завдання РЦП полягає

в тому, щоб забезпечити більш повне і швидке переливання заощаджень по

ціні, яка влаштовує обидві сторони. Для цього потрібні біржі і діючі на

РЦП посередники.

Біржа - це організований РЦП, який функціонує на основі офіційно

зареєстрованих правил ведення торгівлі, де угода про розміщення і

купівлю-продаж цінних паперів здійснюється обмеженим числом біржових

посередників. Емітентами (організаціями або підприємствами, які

випускають в оборот гроші або цінні папери) на ринку цінних паперів

виступають приватні національні, державні національні, приватні і

державні іноземні організації.

Всі цінні папери, які обертаються на ринку, можна розділити на три

групи: акції, облігації і спеціальні цінні папери. Що стосується

інвестицій і стабільності приливу прибутку, найбільш якісними

вважаються державні облігації, особливо короткострокові ощадні векселі.

Потім йдуть приватні облігації і акції великих компаній, які регулярно

платять дивіденди.

Розглядаючи сучасну інститутну структуру РЦП, потрібно виділити

чотири категорії учасників операцій: комерційні банки, інвестиційні

банки, біржові фірми і кредитно-фінансові організації, які об'єднані

під назвою "інстітуційні інвестори" (страхові компанії, пенсійні і

інвестиційні фонди). Розділення обов'язків між основними групами

учасників ринку загалом показане на малюнку 1.

У залежності від значення, яке має РЦП в економіці, його можна

поділити на два види: первинний і повторний. Первинний - це ринок, на

якому розміщуються уперше випущені папери. Саме тут здійснюється

мобілізація грошових коштів акціонерними товариствами і позика їх

державою. Первинний ринок включає інвестиційні і комерційні банки,

через які акціонерні товариства і держава здійснюють розміщення своїх

паперів.

Повторний ринок - це ринок, на котрому продаються і купуються

випущені раніше цінні папери. Тут відбувається зміна власників цих

паперів. Цей ринок, в свою чергу, ділиться на централізований і

децентралізований. Формою центарлізованого РЦП є фондова біржа, на якій

постійно обертаються цінні папери, але не все, а тільки ті, які

допущені до обороту біржовими комітетами. Децентралізований - це ринок,

на якому обертаються як допущені, так і недопущені до обороту на

фондових біржах цінні папери. Цей ринок складається із значного числа

брокерсько-дилерських фірм, які підтримують між собою зв'язки за

допомогою телефонно-телеграфних мереж і пошти. До них відносяться

комерційні банки, оскільки багато хто з них займається аналогічними

операціями з цінними паперами.

Для сучасних РЦП характерним є досить велика кількість угод, які

укладаються поза біржею, і це складає позабіржовий оборот. Отже,

сучасний РЦП складається з біржового обороту із зареєстрованими і

незареєстрованими на біржі цінними паперами, а також позабіржового

обороту.

Позабіржовий і біржовий ринки в деякій мірі протистоять один одному,

до того ж взаємно доповнюючи один одного. Ця суперечність виникає тому,

що виконуючи загальну функцію торгівлі і обороту цінних паперів, вони

керуються специфічними методами їх відбору і реалізації. Позабіржовий

оборот, як правило, охоплює тільки нові випуски цінних паперів і

головним чином розміщує облігації торгово-промислових корпорацій.

Навпаки, на біржі котируються старі випуски цінних паперів і в

основному акції торгово-промислових корпорацій. Якщо через позабіржовий

оборот здійснюється в основному фінансування промислового процесу, то

на біржі за допомогою скупки акцій здійснюється контроль над

корпораціями і фірмами, йде формування контролю і його перерозподілу

між різними фінансовими групами. Біржа здійснює також значну частину

фінансування, в основному через дрібного і середнього вкладника.

(2. Економічне утримання цінних паперів і їх види

І

снують різні види фондових цінностей: цінні папери з фіксованим

прибутком; акції - свідчення про участь в капіталі. Є також їх змішані

форми. Цінні папери, будучи реальним капіталом, не мають ніякої

реальної вартості, їх ціна або курс визначається згідно з прибутками у

вигляді дивідендів по акціях або процента по облігаціях, а також

позикового процента. Біржовий курс цінних паперів піддається коливанню

і в кожний момент залежить від співвідношення між пропозицією цих

паперів і попитом на них. Через фондову біржу здійснюється розміщення

акцій, облігацій, яке йде переважно великими банками.

Цінні папери з фіксованим прибутком - це боргові зобов'язання, в яких

емітент зобов'язується виконати відповідні дії. Як правило, це

оборотна виплата грошової суми і процентної винагороди.

Існують такі різновиди цінних паперів з фіксованим прибутком:

- державна позика - позика уряду на створення спеціальних фондів;

- комунальна позика - для збалансування державних фінансів місцевих

органів управління;

- комунальні облігації і заставні листи - іппотечні банки дають

довгострокові кредити під заставу земельних дільниць або під боргове

зобов'язання товариств;

- промислова облігація - боргові зобов'язання з фіксованим прибутком

промислової компанії.

Дещо подібні до промислових облігацій боргові зобов'язання і опціонні

позики. Це перехідні до акцій форми цінних паперів з фіксованим

прибутком (їх купівля пов'язана з можливістю придбати в майбутньому

акції). Опціонні позики і конверсійні зобов'язання, як і промислові

облігації, котируються на біржі, їх курс публікується щодня. Вексель -

це цінний папір, який засвідчить зобов'язання векселедавця. Існують

простий і перевідний векселі. Кожний з них має відповідні реквізити.

Порядок купівлі і продаж векселів визначається Кабінетом міністрів.

Акції - це номерні цінні папери, документи, які затверджують

членство в акціонерному товаристві і дають право на отримання

дивідендів. Емісія акцій на пред'явника у всіх країнах обмежена. Як

правило, акції зберігаються у брокерів або в інших спеціалізованих

конторах. Власник має тільки свідчення про кількість акцій. Відрізняють

звичайні і привілейовані акції. Звичайні акції дають своєму власнику

право на один голос на зборах акціонерів. Крім цього,власник звичайної

акції має право на отримання частки чистого прибутку, яка

розподіляється у вигляді дивідендів. При ліквідації акціонерного

товариства його претензія на власність є останньою. Він отримує те, що

залишається після оплати боргів і розрахунків з привілейованими

акціонерами.

Привілейовані акції дають власнику право переважного володіння

прибутком і власністю акціонерного товариства, іноді гарантують

фіксований прибуток (в тому випадку, якщо товариство отримало чистий

прибуток), а також особливі права при голосуванні (декілька голосів,

право на участь в прийнятті відповідних рішень на зборах акціонерів).

Найбільш поширені привілейовані акції з фіксованим прибутком, але без

права голосу. Виплата дивідендів по цих акціях не обов'язкова для

акціонерного товариства. Їх затримка або невиплата не веде до

банкрутства. Емісія привілейованих акцій обмежується законом.

Інвестиційний сертифікат - це частина в спеціальному фонді цінних

паперів (інвестиційному фонді), яким керує інвестиційна компанія.

Інвестиційний фонд може бути складений за різними принципами: може

включати тільки акції великих компаній або тільки облігації. Основною

метою формування такого фонду є мінімізація курсових дивідендів і

відповідно процентних ризиків на основі широкої диференціації внесків і

виплат власникам інвестиційних сертифікатів максимальних прибутків.

У сфері діяльності сучасних фондових бірж з'являється ряд нових

цінних паперів, причиною чого в основному є необхідність удосконалення

організаційної структури фондових ринків. До цих нових цінних паперів

відносяться конвертовані акції і облігації, ф'ючерси, опціони. Ф'ючерси

- це стандартні строкові контракти, укладені між продавцем (емітентом)

і покупцем на здійснення купівлі-продажу відповідного цінного паперу по

зазделегідь зафіксованій ціні. Опціони відрізняються від ф'ючерсів

тим, що вони передбачають право, а не зобов'язання проведення тієї або

іншої операції, якою керується покупець опціону. Він обмежує вплив на

свої активи і пасиви негативного зрушення ринкових показників сумою,

сплаченою за контракт.

Одним з різновидів опціонів є варанти, які дають їх власнику право на

придбання відповідних фондових цінностей. Їх відрізняє від опціонів

більш довгий термін, а також факт, що опціон, природно, випускається на

існуючий актив.

У останні роки варанти все частіше випускаються з облігаціями, що

зробило останні більш привабливими в очах інвесторів. Купуючи

облігацію, власник, фактично, видає кредит, який повинен принести

прибуток, достатній для сплати процентів і дивідендів.

Конвертовані облігації відрізняються від облігацій з варантами тим,

що їх власник не може продати право отримання акції по фіксованій ціні

на ринку окремо від облігації.

(3. Організація фондової біржі і біржові операції

Поняття фондової біржі

Ф

ондова біржа являє собою певним чином організований ринок, на якому

власники цінних паперів здійснюють через членів біржі, виступаючих як

посередники, операції купівлі-продажу. Контингент членів біржі

складається з індивідуальних торговців цінними паперами і кредитно-

фінансових інститутів.

Коло паперів, з якими проводяться операції, обмежене. Щоб попасти в

число компаній, папери яких допущені до біржової торгівлі (іншими

словами, щоб бути прийнятою до котирування), компанія повинна

задовольняти виробленим членами біржі вимогам відносно об'ємів продажу,

розмірів прибутку, що отримується, числа акціонерів, ринкової

вартості акцій, періодичності і характеру звітності і т.д. Члени біржі

або державний орган, контролюючий їх діяльність, встановлює правила

ведення біржових операцій; режим, регулюючий допуск до котирування.

Разом з порядком проведення операцій вони утворять серцевину біржі як

механізму, обслуговуючого обіг цінних паперів.

Фондова біржа - це передусім місце, де знаходять один одного

продавець і покупець цінних паперів, де ціни на ці папери визначаються

попитом і пропозицією на них, а сам процес купівлі-продажу

регламентується правилами і нормами, тобто це певним чином

організований ринок цінних паперів.

Як товар на цьому ринку виступають цінні папери - акції, облігації і

т.п., а як ціни цих товарів - курси цих паперів. Встає питання: як

погодяться між собою поняття ринок і біржа, біржа і аукціон?

Загальне у біржі з ринком - встановлення цін товарів в залежності від

попиту і пропозиції на них. Але, на відміну від ринку, на біржі можуть

продаватися не всі товари, а тільки допущені на неї; це з одного боку,

а з іншого - способи купівлі-продажу на біржі значно різноманітніші,

ніж на ринку, правда, більш регламентовані.

Що стосується аукціону, то про нього на біржі нагадує спосіб

призначення ціни - її викрикують. У вік електроніки така система може

здатися лише даниною традиції, але, на думку біржовиків, вона виконує

ряд корисних функцій - створює необхідну ринкову атмосферу, забезпечує

публічність торгів. При однаковій ціні на товари, що пропонуються, вони

істануться тому, хто голосніше викрикнув ціну, тому "голосові дані"

на біржі, як і на аукціоні, мають чимале значення але, на відміну від

аукціону, ціни на товари на біржах не тільки ростуть по відношенню до

стартових, але і падають.

Отже, біржа має в своїх характеристиках як властивості історичних

попередників, (таких як ринки, ярмарки, аукціони), так і власну

специфіку.

Значення фондової біржі для ринкової економіки виходить за рамки

організованого ринку цінних паперів. Фондові біржі зробили переворот в

проблемі ліквідності капіталу. "Диво" полягало в тому, що для

інвестора практично стиралися відмінності між довгостроковими і

короткостроковими вкладеннями коштів. Цілком реальні у часі побоювання

омертвити капітал стримували підприємницький запал. Але по мірі

розвитку операцій на фондових біржах склалася ситуація, коли для

кожного окремого акціонера інвестиції (інвестований в акції капітал)

мають майже такий же ліквідний характер, як готівка, оскільки акції в

будь-який момент можуть бути продані на біржі.

Біржі можуть бути встановлені державою як суспільні заклади. У

Франції, Італії і ряді інших країн фондові біржі вважаються суспільними

установами. Це, правда, виражається лише в тому, що держава надає

приміщення для біржових операцій. Біржовики вважаються представниками

держави, але діють як приватні підприємці, за свій рахунок.

Біржі можуть бути встановлені і на принципах приватного

підприємництва, наприклад, як акціонерне товариство. Така організація

бірж характерна для Англії, США.

Українська фондова біржа

В

Україні прийнятий і діє ряд нормативних актів, що заклали основу для

функціонування цінних паперів. Одним з головних нормативних актів,

регулюючих взаємовідносини між всіма учасниками, є Закон України " Про

цінні папери і фондову біржу". Згідно з цим Законом фондова біржа

створюється лише як акціонерне товариство. Її фундаторами можуть бути

лише торговці цінними паперами і їх повинне бути не менше за 20.

Фундатори повинні внести в статутній фонд біржі певну суму.

Акціонерами фондової біржі в нашій країні можуть стати як підприємці,

великі банки, так і будь-який громадянин, що вклав свої заощадження в

акції.

Фондова біржа України засновується на неприбуткових основах і повинна

діяти на принципах ліквідності, тобто вільного перетворення цінних

паперів в гроші без фінансових втрат для власника, стабільності ринку,

широкої гласності і довір'я. Це дозволить їй виконувати роль залучення

грошових сум для інвестицій у виробничу і соціальну сфери;

перерозподілу капіталів між різними галузями і підприємствами;

централізації капіталів, стабілізації заощаджень представників різних

верств населення, створення умов для розвитку в країні підприємницької

діяльності.

Організацію українського ринку цінних паперів і створення необхідних

умов для його функціонування прийняла на себе Українська фондова біржа

(УФБ). Серед її акціонерів (усього їх біля 30) такі великі

республіканські банки, як Укрінбанк, Агропромбанк, Укрсоцбанк,

Агропромбанк "Україна", Ощадний банк України, регіональні банки в

Одесі, Дніпропетровську, Харкові, Донецьку, Ужгороді, Криму.

Виходячи з важливості регулюючої ролі фондової біржі в економічному

житті країни встановлено, що вона є суб'єктом особливої державної

реєстрації. Її реєструє Кабінет Міністрів України, тоді як товарну -

виконком місцевої Ради (як і всіх суб'єктів підприємницької діяльності

на загальних основах). Особливістю державного регулювання роботи біржі

є те, що міністерство Фінансів призначає своїх представників,

уповноважених стежити за дотриманням положень статуту і правил фондової

біржі і що мають право брати участь в роботі її керівних органів. Така

практика має місце в країнах з розвиненою економікою. Наприклад, в

Англії, США функціонують державні комісії з нагляду за фондовими

Страницы: 1, 2, 3


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.