реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Неперекладне в перекладі англійських неологізмів

Неперекладне в перекладі англійських неологізмів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Криворізький інститут

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ,

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І УПРАВЛІННЯ

Гуманітарний факультет

Кафедра філології

Дипломна робота спеціаліста

на тему:

Неперекладне в перекладі англійських неологізмів


Виконавець:

студентка V курсу

групи ФП-05

Кононенко Л.
 

Кривий Ріг

2010


Вступ


Зміни, що відбуваються в житті, науці, техніці відображаються в словарній базі будь-якої мови, у тому числі і англійського. З'являються нові поняття, предмети, явища, що вимагають найменувань, що не існували дотепер. Іноді нові слова називають предмети або явища, що існували і раніше, але з появою нових визначень, старі назви поступово виходять з вживання. Процес творення нових слів є нескінченним.

Поповнення лексики англійської мови відбувається у різних моделях власної системи творення нових слів, шляхом запозичення готових одиниць з інших мов, а також за рахунок розширення об'єму значень вже існуючих слів.

Словотворча система розвивається і змінюється. Зміни відбуваються із словотворчими афіксами - одні афікси відмирають, інші з'являються, змінюється продуктивність і активність словотворчих моделей, вживаність лексичних одиниць, створених за певними моделями, виникають нові значення вже наявних слів.

Процес словотворення відбувається постійно, відбиваючи зміни в навколишньому світі, відповідаючи потребам носіїв мови. Тому велике значення має вивчення продуктивних способів утворення лексичних одиниць, їх типів і моделей, завдяки яким вони створюються, ступеня їх продуктивності, активності і вживаності.

Актуальність проблеми освіти і вживання неологізмів зберігатиметься, поки існує прогрес, оскільки необхідність в назві нових явищ не зникне і, отже, нові назви необхідно вивчати.

Тема роботи: утворення та вживання неологізмів в сучасній англійській мові.

Метою дослідження є виявлення найбільш продуктивних і активних способів утворення нових лексичних одиниць на основі неологізмів, утворених в останні десятиліття, а також визначення основних сфер вживання неологізмів.

Об'єктом дослідження в даній роботі є неологізм - нове слово або фраза, що позначає нові явища або предмети, нове значення, яке було придбане вже існуючою назвою, або було запозичене з іншої мови.

Предметом дослідження є "Словник неологізмів Барнхарта" (2-е видання), а також "Словник нових слів англійської мови" Дж. Ейто, а також 60 нових лексичних одиниць, відібраних з періодичних видань (Time, Newsweek, People, U.S.News, Pop Star).

Завдання роботи:

1)               описати основні способи словотворення;

2)               виділити найбільш продуктивні і непродуктивні способи твореннялексичних одиниць (на основі "Словника нових слів англійської мови" Дж. Ейто);

3)               встановити основні сфери вживання нових слів;

Методи дослідження: в ході роботи були використані наступні методи наукового дослідження:

1.               метод суцільної вибірки.

2.               метод лінгвістичного опису (інвентаризація одиниць мови).

3.               структурний метод.

Методологічною основою роботи стали наукові, теоретичні та практичні дослідження таких перекладознавців, як Барнхарт, Бортнічук, Карабан, Тимошенко, Харвей, а також інших вітчизняних та іноземних перекладознавців.

Наукова цінність роботи полягає в тому, що були досліджені неологізми, що становлять "Словник нових слів англійської мови" Дж. Ейто, а саме способи утворення лексичних одиниць, а також були визначені сфери вживання неологізмів. Також були виокремленні й досліджені нові лексичні одиниці з періодичних видань (60 одиниць).

Теоретична цінність дослідження полягає в тому, що способи утворення лексичних одиниць і сфери вживання неологізмів були виокремленні і описані.

Практична цінність роботи полягає в тому, що загальні висновки роботи можуть бути використані в теоретичних курсах і спецкурсах по лексикології, у викладанні мовних дисциплін у вузі.

Апробація дипломної роботи. За темою дипломної роботи було виголошено доповідь на щорічних лінгвістичних читаннях в Криворізькому інституті Кременчуцького університету економіки, нових технологій та управління. Дипломну роботу “Неперекладне в перекладі англійських неологізмів " рекомендовано до захисту на засіданні кафедри філології.

Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.

У першому розділі описуються способи утворення лексичних одиниць і визначаються основні сфери вживання неологізмів.

У другому розділі висвітлені результати дослідження неологізмів, взятих з "Словника нових слів англійської мови" Дж. Ейто і з періодичних видань: Time, Newsweek, U.S.News, Pop Star.Розділ 1. Способи утворення і сфери вживання англійських неологізмів


1.1 Основні способи утворення неологізмів в англійській мові


На думку Н.М. Шанського "найяскравішим і визначаючим процесом в розвитку лексики мови виступає постійне і інтенсивне збагачення її за рахунок нових, раніше не відомих слів" [1:5].

Процес словотворення відбувається постійно, відбиваючи зміни в навколишньому світі, відповідаючи потребам носіїв мови. Тому велике значення має вивчення продуктивних способів словотворення, їх типів і моделей, по яких вони створюються, наскільки вони є активні. В.В. Виноградов стверджує, що "творення нових слів відбувається за тими моделями, за тими словотворчими типами, які вже встановилися в мові або знов виникають у зв'язку з виокремленням нових основ і використанням нових елементів афіксації, у зв'язку з розвитком і удосконаленням системи словотворення" [1:5].

Функціонування і еволюцію словотворчої системи мови відображають лексичні новоутворення. Вивчення неологізмів доповнює і уточнює наявні дані про словотворчу систему, а також показує характер змін, які відбуваються в словарному складі мови під впливом їх дій.

Існує три основні способи утворення неологізмів в англійській мові: за допомогою моделей власної системи словотворення, шляхом запозичення слів з інших мов, а також за рахунок розширення об'єму значень вже існуючих слів. Словотворча система включає наступні способи: афіксація, скорочення, словоскладення, зворотна освіта, конверсія.


1.1.1 Афіксація

Способом творення слів, що часто вживається, є афіксація. Афіксація - це спосіб, при якому нові слова утворюються шляхом додавання суфіксів, префіксів до вже існуючих слів, наприклад дієслово "delawyer" (усувати потребу в послугах адвоката) було утворено від слова "lawyer" (юрист, адвокат) шляхом додавання префікса "de-", а слово "delawyerization" (усунення потреби в послугах адвоката) -від слова "delawyer" шляхом додавання суфікса "-ization". Такі слова відносяться до групи дериватів і відрізняються від складних слів, які утворюються шляхом складання окремих слів [59:141].

Значення багатьох дериватів відрізняються від значення слів, від яких вони були утворені. Іменник "desertification" (процес перетворення місцевості в пустелю шляхом вторгнення в пустелю або шляхом культивування) було утворено від "desert" (пустеля) і "-ification". Дієслово "demythify" (звільнити, очистити від міфів) було утворено від слова "myth" (міф) шляхом додавання приставки "de-" і суфікса "-ify". Дуже часто на основі дериватів з'являються нові одиниці: дієслово "deregulate" (звільнити від контролю) було утворено шляхом зворотного утворення від слова "deregulation" (те, що звільняє від контролю, процес звільнення) і слугує базою для творення слів "deregulator" (той, хто звільняє від контролю) і "deregulatory" (безконтрольний) [59:141].

Найбільш продуктивними префіксами є: anti-, co-, de-, non-, post-, re-, рге-, sub-, un-. Префікс "есо-", популярний в 1960х роках в значенні "екологічний, пов'язаний з навколишнім середовищем", залишався продуктивним і в 1970х роках і утворив такі слова, як "ecodoom" (широкомасштабна екологічна катастрофа), "ecofreak" (ярий захисник навколишнього середовища), "ecotage" (саботаж, направлений на забруднення навколишнього середовища). Також префікс "mini-" в значенні "маленький" продовжує уживатися в таких словах як "minicourse" (короткий курс навчання), "minifestival" (фестиваль мініатюр) [59:142] тощо.

Суфіксами, які вживаються для утворення іменників, є суфікси: -аі ("recusal" - дискваліфікація); -action ("indexation" - індексація); -ее ("cohabitee" -співмешканець); -eer ("leafleteer" - людина, що роздає листівки); -ism ("heightizm" -погане відношення до людей маленького росту); -ship ("ridership" - група людей, яку везуть певним видом транспорту); -у ('Чеепу" - підліток); -gram ("lexigram" -символ, використовуваний для позначення слова); -ectomy ("lupectomy" -видалення пухлини з грудей); -ologist ("hairologist" - фахівець з догляду за волоссям).

Суфікс "-ization" придбав останнім часом нове значення (перехід влади до етнічної або національної групи, як й в слові "Marocconization") разом з відповідним йому дієслівним суфіксом "-ize" [59:142].

Суфіксами прикметника є суфікси: -able ("imageable" - здатний викликати образ); -al ("hadal" - те, що відноситься до глибини океану, рівної 6500м), -esque ("Fanonesque" - що характеризує радикальні політичні ідеї Ф.Фенона); -іс ("cytosolic" - відноситься до рідкого компоненту цитоплазми); -ish ("fuelish" - що вживає надмірну кількість палива); -proof ("leakproof - захищений від проникнення в секретну інформацію). Дієслівні суфікси: -jy, -ize ("prioritize" -віддати перевагу) і суфікс прислівника -ally ("cliometrically" від "cliometrics" -вивчення історії за допомогою методу математичного аналізу) [37:128].

Порівняно новими і продуктивними є суфікси "-gate" і "-holic", які привносять своє значення (-gate - скандал навколо чогось), (-holic - бути одержимим чимось) в слова, які вони утворюють. Суфікс "-gate" придбав своє значення після скандалу навколо готелю "Watergate". Потім на його основі з'явилися такі слова, як "Irangate" (скандал, пов'язаний з викриттям нелегальних постачань американської зброї Ірану), "Filegate" (справа про використання службовцями Білого Дому таємних документів проти своїх ворогів), "Monicagate" (скандал навколо зв'язку президента Клінтона з практиканткою в Білому Домі Монікою Льовінські) [37:130].

Суфікси "-aholic", "-holic", "-oholic" були позичені із слова "alcoholic" для того, щоб розширити значення цього суфікса (із значення "бути одержимим алкоголем" до загального значення "бути одержимим чим-небудь"), ("workaholic" - трудоголік, "politicoholic" - завзятий політикан) [37:130].

Суфікси -gate, -holic були виділені із слів "watergate", "alcoholic". Але іноді відбувається навпаки. Іменник "maxi" в значенні "щось дуже крупне, велике" було утворено від суфікса "maxi-" із значенням "дуже великої"". Деякі слова були утворені від фраз або складних слів: сленгове слово "city" (людина або предмет із специфічними рисами) було розвинене з фрази "fat city" (чудова ситуація, можливість, умова) [37:131].


1.1.2 Скорочення

До скорочень відносяться абревіатури, усічені слова, телескопні слова.

Як економні засоби мови, абревіатури стали звичайними явищами в англійській мові. Слова і фрази, які найчастіше скорочують - це технічні терміни, назви груп і організацій. Часто абревіатури є більш поширені, ніж самі терміни або назви. Учені, наприклад, незмінно вживають абревіатуру "DNA" замість довгої назви "deoxyribonucleic acid", і абревіатури державних служб, таких як "CIA" (Central Intelligence Agency - Центральне розвідувальне управління, ЦРУ) і "FBF' (Federal Bureau of Investigation - Федеральне бюро розслідувань, ФБР) зустрічаються частіше, навіть в діловому мовленні і листуванні, чим повні назви [59:11].

У наші дні з'явилася тенденція опускати крапки після букв в абревіатурах технічних термінів або в назвах організацій: "CPR" (cardiopulmonary resuscitation - психомоторні навики, що вимагають тренування) замість "C.P.R."; "ЕРА" (Environmental Protection Agency - Агентство по захисту навколишнього середовища) замість "Е.Р.А.". Деякі абревіатури зустрічаються як з крапками, так і без них: "UPC" або "U.P.C." (Universal Product Code - Всесвітній товарний код) [59:11].

Абревіатури можуть використовуватися як іменники, дієслова і інші частини мови ("AC/DC" - бісексуальність; нерішучий, суперечливий; "ETS" - бути усуненим від служби), можуть також утворювати похідні варіанти ("ТМег" - що займається трансцендентальною медитацією), ("CJD" або "C-J Disease" -Creutzfeldtjakob Disease - рідкісна хвороба нервової системи). Символи іноді по вигляду і функціонуванню нагадують абревіатури, але вони не обов'язково є скороченими формами слів, фраз або понять, які вони представляють. Так "Y" використовується як символ для позначення "upsilon" (частинка, яка є менше атома), а символ "АА" використовується в Британії для позначки певних художніх фільмів. Частота, з якою абревіатури використовуються замість повних форм, привела до підвищеної уваги у їх виборі. Коли у Федерації Британської Промисловості (The Federation of British Industry) виявили, що їх абревіатура -"FBI", вони змінили свою назву на Конфедерацію Британської промисловості (The Confederation of British Industry, CBI) [59:11].

Кажучи про абревіатури, має сенс згадати акроніми - слова, які утворені від початкових букв або складів інших слів. Наприклад, "ANZAM", утворене від початкових букв "Australia, New Zealand and Malaysia", є типовим акронімом. Головна відмінність акронімов від абревіатур полягає в тому, що вони вимовляються як єдині слова, а не послідовність окремих букв. А також акроніми підкоряються граматичним правилам, як звичайні слова, наприклад, утворюють множину ("WASPs" - White Anglo-Saxon Protestants). Саме слово "акронім" з'явилося в 1940-х роках для позначення нових слів (від "асго" - кінчик, верхівка + "-onym" - ім'я, від грецького "acros" і "onyma") [37:42].

Акроніми уживаються майже у всіх сферах життя і діяльності людей: наприклад, галузь комп'ютерних технологій - "GIGO" (garbage in, garbage out); галузь законодавчої влади - "PINS" (Persons In Need of Supervision); область космонавтики - "GUIDO" (guidance officer); галузь медицини - "MEDLARS" (Medical Literature Analysis and Retrieval System); освіта - "TEFL" (teaching English as a foreign language); галузь захисту навколишнього середовища - "UNEP" (United Nations Environment Program). У словнику акронімов, які належать до галузі політики, можна побачити яскраві приклади того, як акроніми створюються для досягнення гумористичного або інших ефектів: "CREEP" (Committee to Reelect the President), "MAD" (mutual assured destruction), "WIN" (Whip Inflation Now). Деякі акроніми були утворені в інших мовах і увійшли у вжиток в англійську мову без зміни: "FRELIMO" (Frente de Libertazao de Mozambique, Front of Liberation of Mozambique) [37:42].

Нові акроніми часто утворюються на основі вже відомих акронімов. Так, акронім "GRASER" (gamma-ray amplification by stimulated emission of radiation) був створений на основі акроніма "MASER". У той же час "TASER" (Tele-Active Shock Electronic Repulsion) отримує вплив на нього акроніма "LASER", але його значення (вид електронної зброї) має спорідненість з "PHASER" (назва футуристичної зброї, яку використовують в популярному науково-фантастичному фільмі "Зоряний шлях"). Акроніми стали такими популярними, що нові організації, які шукають собі назви, думають спочатку про привертання уваги короткого слова, яке вони представлять і тільки потім думають про розшифровку цього слова. З часом це слово перетворюється на акронім від повної назви. Одним з найбільш популярних акронімов останніх років є слово "GASP", привласнене групами, що борються проти куріння і забруднення навколишнього середовища. Кожна група дає власну розшифровку: Group Against Smoke and Pollution, Gals Against Smoke and Pollution, Greater Washington Alliance to Stop Pollution.

До скорочених слів відносяться так звані усічені слова - слова, утворені шляхом усікання складів. Прикладами усічених слів є "muni" (municipal), "schiz" (schizophrenic або schizophrenia). Усікання часто міняє написання слів. Слово, засноване на вимові "tranquilizer" змінено на "trank", a "flagellation" перетворилося

В залежності від того, яка частина слова відсікається, усічені слова діляться на чотири групи: 1) слова з усіченим кінцем є найбільш поширеною групою: "Af" (African), "anchor" (anchorman - ведучий теле-, радіопередачі), "rehab" (rehabilitation - відновлення, реабілітація); 2) слова з усіченою початковою частиною: "scrip" (prescription - рецепт ліків); 3) слова, усічені з двох кінців: "shrink" (headshrinker), "stach" (moustache), а також імена власні: Liz - Elizabeth, Tish - Leticia; 4) слова з усіченою серединою: "metrication" (metrification - перехід на метричну систему заходів), "vibes" (vibrations - флюїди) [1:165].

До скорочень також відносяться "телескопні слова - слова, що виникають із злиття повної основи одного початкового слова і усіченої основи іншого або із злиття двох усічених основ початкових слів", за думкою Е.Н. Бортнічука [3:174].

Після злиття слова можуть сильно змінюватися і первинні форми важко розпізнати, наприклад як в "faction" (книга, заснована на фактах, але написана у формі художньої книги), яке утворилося від "fact" (факт) і "fiction" (художня література). Телескопні слова укорочують довгі і незручні фрази: "ехегсусіе" (велосипед-тренажер) замість "exercise bicycle", "horsenapping" (крадіжка коня) замість "horse kidnapping", "blaxploitation" (експлуатація чорних у фільмах) замість "black exploitation" [17:12].

Значення телескопних слів включає повністю або частково значення слів, що входять в склад. Існує цілий ряд слів, які були утворені для назви предметів або явищ, що є за своєю суттю гібридами: "yakow" (гібрид яка і корови) від "yak" і "cow", "Frenglish" (поєднання французької і англійської мов) від "French" і "English". Два різні поняття також можуть бути представлені злиттям двох слів, як в "beautility" (якості краси і вигоди, що поєднуються) від "beauty" і 'Hitility". Американський лінгвіст Маргарет М. Брайант помічає, що "до 19 століття творення телескопних слів було рідкісним явищем, але у наш час цей спосіб словотворення широко використовується, особливо в товарних знаках в таких різних сферах, як мода, спорт, різні технології, політика, освіта і мистецтво. Багато телескопних слів - це слова, винайдені для конкретного випадку, а багато хто є журналістськими винаходами (у журналі "Time" вперше з'явилося слово "cinemactress" (актриса кіно)). Часте використання телескопних слів газетами і журналами, особливо в заголовках, вносить свій внесок в популяризацію цього виду словотворення" [17:32].

1.1.3 Словоскладення

Складні слова - слова, утворені шляхом складання двох або більш слів. Часто одне і теж слово з'являється в трьох видах написання: роздільне написання (laid back - розслаблений, упевнений, спокійний), написання через дефіс (laid-back) і злите написання (laidback). Складні слова утворюються з різних частин мови. Найбільш продуктивними є наступні моделі: іменник + іменник (roadman учасник велогонки), іменник + прикметник (media-shy - людина, що випробовує страх перед камерою), прикметник + іменник (solar farm - територія з пристосуваннями, що перетворюють сонячну енергію на електричну), прислівник - дієслово (downlink - передача інформації з супутника на землю), іменник + дієприкметник (learning-disabled - нездатний вчитися). Складні слова часто відрізняються частиною мови від їх складових, наприклад, "passalong" (збільшення вартості послуг продюсера або того, хто надає послуги) - іменник, утворений дієсловом і прислівником, "ripstop" (високоміцна (про тканину)) - прикметник, утворений іменником і дієсловом, "stonewall" (перешкоджати діяти ухильно) - дієслово, утворене прикметником та іменником. Багато складних слів, утворених останнім часом, представляють велику різноманітність моделей, включаючи такі, як: adj. + noun: "right-brain" (права півкуля мозку); verb + noun: "teachware" (аудіовізуальна апаратура, яка використовується у викладанні); noun + prep.: "hand-on" (той, хто стимулює особисте втручання); noun + verb: "house-sit" (наглядати і жити в будинку, поки немає господарів). Деякі слова вимагають пояснення для того, щоб "розшифрувати" їх значення, яке не складається із значень слів, що входять в склад, наприклад: "magnet school" (школа з ускладненою програмою, організованою для залучення студентів), "eye-in-the-sky" (електронний наземний апарат, використовуваний в літаках або на супутниках), "language planning" (формулювання і здійснення програми стандартизації мови), "freedom of information" (свобода від втручання уряду в доступ до інформації, вільне проникнення) [59:115].


1.1.4 Зворотне утворення

Зворотне утворення - спосіб словотворення, "при якому творення нових слів відбувається шляхом відсікання словотворчого елементу початкового слова" [1:184].

Наприклад, дієслово "housekeep" (займатися домашнім господарством) утворене від іменника "housekeeper" (домогосподарка) шляхом відсікання суфікса "-ег" або від "housekeeping" (господарювати) шляхом усікання суфікса "-іng";слово "ept" (здатний) утворене від "inept" (нездібний) шляхом відсікання префікса "in-". Зворотне утворення є протилежністю процесу афіксації: замість похідних, які утворюються шляхом збільшення афіксів, ці слова утворюються шляхом відсікання словотворчих елементів. Часто зворотне утворення використовується для творення слів у певному випадку (nonce words), таких як "pensable" (замінимий, необов'язковий) від "indispensable" (незамінний) і "gainly" (спритний) від "ungainly" (ніяковий, незграбний). Такий спосіб творення використовує гру слів [59:50].

Страницы: 1, 2, 3, 4


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.